Energieffektiviseringsstöd för flerbostadshus

25 okt 2021

Regeringen har beslutat att införa ett nytt stöd för merkostnader vid energieffektivisering av flerbostadshus, vilket trädde i kraft och är sökbart från den 1 oktober 2021. Allmännyttiga bostadsföretag, privata bostadsföretag, bostadsrättsföreningar, stiftelser och kooperativa bostadsrättföreningar är exempel på vilka som kan söka stödet.

För att söka stödet krävs:
• Mer än 50 procent av ytan utgörs av bostadslägenheter
• Primärenergitalet för bygganden måste överstiga 100 kWh/m2 och år.
• Energieffektiviseringsåtgärden, eller flera åtgärder tillsammans, ska förbättra primärenergitalet med minst 20 procent.

Stöd ges dock ej vid byte av byggnadens huvudsakliga energibärare från fjärrvärme till ett elbaserat uppvärmningssystem som t.ex. en värmepump. Åtgärden eller åtgärderna får inte heller påbörjas innan ansökan om stöd är beviljad. Eventuellt bygglov ska vara utrett vid ansökan om stödet.

Hur mycket stöd kan man få?
Små företag kan max få 50 procent, medelstora företag max 40 procent och stora företag max 30 procent, av det stödberättigade. Ansökan om stöd sker via länsstyrelsen på Boverkets hemsida.

Läs gärna mer på Boverkets hemsida: Tryck här