Bostadsrättsföreningar

Genom att energieffektivisera byggnader och gemensamma utrymmen i er bostadsrättsförening sänker ni energikostnaderna och bidrar till ett bättre klimat. En vinst för alla helt enkelt.

Energieffektiv BRF

Det finns flera sätt för bostadsrättsföreningar att energieffektivisera och därmed få lägre energikostnader för föreningen. Exempel på vad som kan göras i ett flerbostadshus är injustering av värmesystemet, närvarobelysning i gemensamma ytor som trapphus och tvättstuga, fönsterbyte och tilläggsisolering vid fasadrenovering.

Genom energieffektiviseringsåtgärder kan energideklarationen generera ett bättre resultat vilket gör att ni blir en attraktiv förening. Dessutom erbjuder många banker idag gröna bolån till boenden i hus med A, B eller C på energideklarationen.

Boka gärna ett möte med oss så ger vi råd kring hur ni kan gå tillväga utifrån era förutsättningar.

Individuell mätning och debitering av uppvärmning och tappvarmvatten

Regeringen beslutade i november 2019 om en ändring i förordningen om energimätning i byggnader, och Boverket har 2020 fattat beslut om tillämpningsföreskrifter till förordningen. Närmare bestämt innebär ändringen nya krav på att installera mätare som mäter och debiterar uppvärmning och tappvarmvatten på lägenhetsnivå i flerbostadshus, så kallad individuell mätning och debitering (IMD). IMD är en metod för att minska energibehovet för uppvärmning, genom sänkt innetemperatur och minskad användning av tappvarmvatten.

Vilka gäller IMD-kravet för?

De byggnader som påverkas av IMD för uppvärmning är de flerbostadshus som har sämst energiprestanda. Du som äger en fastighet som enligt energideklarationen har en högre energianvändning än 200 kWh/m2 och år behöver ha installerad IMD klar till 1 juli 2021.

IMD ska också installeras om du som fastighetsägare planerar att göra en ombyggnad efter 1 juli 2021 som innefattar ny installation av tappvarmvatten eller väsentlig ändring på befintliga systemet.

Undantag från IMD-kravet

Om du planerar att energieffektivisera för att hamna lägre än 200 kWh/m2 och år kan du undvika kravet för att installera IMD. Det som gäller då är att:

  • Energieffektiviseringsåtgärderna ska vara klara senast 1 juli 2023
    – En genomförandeplan för åtgärderna ska då finnas klar 1 juli 2021.
  • Om energieffektiviseringsåtgärderna ska ske i samband med ombyggnad så ska de vara klara senast 1 juli 2026.

Slutligen finns det möjlighet till undantag för kravet för både IMD av värme och tappvarmvatten, om det går att visa att det inte är tekniskt genomförbart och ej lönsamt.

 

Vill ni ha hjälp att sänka föreningens energikostnader och klimatpåverkan?

Kontakta oss

för en genomgång av energianvändningen i er förening och förslag på åtgärder som minskar er energianvändning och klimatpåverkan.

018 - 727 47 24